Removal of Cu(II) and fulvic acid by graphene oxide nanosheets decorated with Fe3O4 nanoparticles
ACS Applied Materials & Interfaces (2012) - Comments
doi: 10.1021/am301358b  issn: 1944-8244  issn: 1944-8252  pubmed: 22950475 

Jie Li, Shouwei Zhang, Changlun Chen, Guixia Zhao, Xin Yang, Jiaxing Li, Xiangke Wang