Safety and immunogenicity of SARS-CoV-2 vaccine MVC-COV1901 in adolescents in Taiwan: A double-blind, randomized, placebo-controlled phase 2 trial
bioRxiv (2022) - Comments
doi: 10.1101/2022.03.14.22272325 

Luke Tzu-Chi Liu, Cheng-Hsun Chiu, Nan-Chang Chiu, Boon-Fatt Tan, Chien-Yu Lin, Hao-Yuan Cheng, Meei-Yun Lin, Chia-En Lien, Charles Chen, Li-Min Huang