BMP9 Inhibits Proliferation and Metastasis of HER2-Positive SK-BR-3 Breast Cancer Cells through ERK1/2 and PI3K/AKT Pathways
PLoS ONE (2014) - Comments
doi: 10.1371/journal.pone.0096816  issn: 1932-6203  pubmed: 24805814 

Wei Ren, Yuehong Liu, Shaoheng Wan, Chang Fei, Wei Wang, Yingying Chen, Zhihui Zhang, Ting Wang, Jinshu Wang, Lan Zhou, Yaguang Weng, Tongchuan He, Yan Zhang