p130CAS is required for netrin signaling and commissural axon guidance
Journal of Neuroscience (2007) - Comments
pubmed: 17251438  doi: 10.1523/jneurosci.4616-06.2007  issn: 1529-2401  issn: 0270-6474 

Guofa Liu, Weiquan Li, Xue Gao, Xiaoling Li, Claudia Jürgensen, Hwan-Tae Park, Nah-Young Shin, Jian Yu, Ming-Liang He, Steven K Hanks, Jane Y Wu, Kun-Liang Guan, Yi Rao