A novel multidomain polyketide synthase is essential for zeamine production and the virulence of Dickeya zeae
Molecular Plant-Microbe Interactions (2011) - Comments
pubmed: 21899437  doi: 10.1094/mpmi-04-11-0087  issn: 0894-0282 

Jianuan Zhou, Haibao Zhang, Jien Wu, Qiongguang Liu, Pinggen Xi, Jasmine Lee, Jinling Liao, Zide Jiang, Lian-Hui Zhang