Precise targeting of POLR2A as a therapeutic strategy for human triple negative breast cancer
Nature Nanotechnology (2019) - Comments
doi: 10.1038/s41565-019-0381-6  issn: 1748-3387  issn: 1748-3395  pubmed: 30804480 

Jiangsheng Xu, Yunhua Liu, Yujing Li, Hai Wang, Samantha Stewart, Kevin Van Der Jeught, Pranay Agarwal, Yuntian Zhang, Sheng Liu, Gang Zhao, Jun Wan, Xiongbin Lu, Xiaoming He