Removal of Pb(II) ions from aqueous solutions on few-layered graphene oxide nanosheets
Dalton Transactions (2011) - Comment
pubmed: 21918761  doi: 10.1039/c1dt11005e  issn: 1477-9226  issn: 1477-9234 

Guixia Zhao, Xuemei Ren, Xing Gao, Xiaoli Tan, Jiaxing Li, Changlun Chen, Yuying Huang, Xiangke Wang