Interleukin-35 expression is associated with colon cancer progression
Oncotarget (2017) - Comments
pubmed: 29069729  doi: 10.18632/oncotarget.17751  issn: 1949-2553 

Jian Zhang, Tao Mao, Shuyun Wang, Dongsheng Wang, Zhaojian Niu, Zhenqing Sun, Jianli Zhang