Aptamer-functionalized hydrogel as effective anti-cancer drugs delivery agents
Colloids and Surfaces B Biointerfaces (2015) - Comments
pubmed: 26142627  doi: 10.1016/j.colsurfb.2015.06.031  issn: 1873-4367  issn: 0927-7765 

Zonghua Wang, Jianfei Xia, Feng Cai, Feifei Zhang, Min Yang, Sai Bi, Rijun Gui, Yanhui Li, Yanzhi Xia