Combinatorial approach of in silico and in vitro evaluation of MLH1 variant associated with Lynch syndrome like metastatic colorectal cancer
Bioscience Reports (2020) - Comments
pubmed: 32432717  doi: 10.1042/bsr20200225  issn: 0144-8463  issn: 1573-4935 

Komal Saleem, Tahir Zaib, Wei Ji, Chunhui Zhang, Qian Qin, Yusi Wang, Lidan Xu, Hanfei Yu, Siqi Zhu, Kexian Dong, Shuhan Si, Xueyuan Jia, Jie Wu, Songbin Fu, Wenjing Sun