Targetting an LncRNA P5848-ENO1 axis inhibits tumor growth in hepatocellular carcinoma
Bioscience Reports (2019) - Comments
pubmed: 30541900  doi: 10.1042/bsr20180896  issn: 0144-8463  issn: 1573-4935 

Xidan Zhu, Hui Yu, Baolin Li, Jing Quan, Zhangrui Zeng, Guangrong Li, Jinbo Liu