The improved anticancer effects of Bortezomib-loaded hollow mesoporous silica nanospheres on lymphoma development
Aging (2020) - Comments
pubmed: 33290262  doi: 10.18632/aging.202146  issn: 1945-4589 

Jie Shen, Ruihuan Wang, Qing Wang, Minjuan Zhang, Chunyan Liu, Zhenxia Tao, Guohong Su