Efficacy and Safety of Triazavirin Therapy for Coronavirus Disease 2019: A Pilot Randomized Controlled Trial
Engineering (2020) - Comments
pubmed: 32923016  doi: 10.1016/j.eng.2020.08.011  issn: 2095-8099 

Xiaoke Wu, Kaijiang Yu, Yongchen Wang, Wanhai Xu, Hongli Ma, Yan Hou, Yue Li, Benzhi Cai, Liying Zhu, Min Zhang, Xiaoli Hu, Jingshu Gao, Yu Wang, Huichao Qin, Wenjie Wang, Mingyan Zhao, Xia Wu, Yong Zhang, Lu Li, Kang Li