KDM4B protects against obesity and metabolic dysfunction
Proceedings of the National Academy of Sciences (2018) - Comment
pubmed: 29844188  doi: 10.1073/pnas.1721814115  issn: 0027-8424  issn: 1091-6490 

Yingduan Cheng, Quan Yuan, Laurent Vergnes, Xin Rong, Ji Youn Youn, Jiong Li, Yongxin Yu, Wei Liu, Hua Cai, Jiandie D. Lin, Peter Tontonoz, Christine Hong, Karen Reue, Cun-Yu Wang