Graphene oxides with different oxidation degrees for Co(II) ion pollution management
Chemical Engineering Journal (2016) - Comments
doi: 10.1016/j.cej.2016.05.107  issn: 1385-8947 

Xia Liu, Yongshun Huang, Shengxia Duan, Yanan Wang, Jiaxing Li, Yuantao Chen, Tasawar Hayat, Xiangke Wang