Inflammatory cell-derived CXCL3 promotes pancreatic cancer metastasis through a novel myofibroblast-hijacked cancer escape mechanism
Gut (2022) - Comments
pubmed: 33568427  doi: 10.1136/gutjnl-2020-322744  issn: 0017-5749  issn: 1468-3288 

Xiaoting Sun, Xingkang He, Yin Zhang, Kayoko Hosaka, Patrik Andersson, Jing Wu, Jieyu Wu, Xu Jing, Qiqiao Du, Xiaoli Hui, Bo Ding, Ziheng Guo, An Hong, Xuan Liu, Yan Wang, Qing Ji, Rudi Beyaert, Yunlong Yang, Qi Li, Yihai Cao