A Randomized, Open‐Label, Controlled Clinical Trial of Azvudine Tablets in the Treatment of Mild and Common COVID‐19, a Pilot Study
Advanced Science (2020) - Comments
doi: 10.1002/advs.202001435  issn: 2198-3844  pubmed: 32837847 

Zhigang Ren, Hong Luo, Zujiang Yu, Jingchao Song, Lan Liang, Ling Wang, Haiyu Wang, Guangying Cui, Yong Liu, Jin Wang, Qingquan Li, Zhaohai Zeng, Shengkun Yang, Guangzhong Pei, Yonghui Zhu, Wenbin Song, Wenquan Yu, Chuanjun Song, Lihong Dong, Chuansong Hu