PBX3 is targeted by multiple miRNAs and is essential for liver tumour-initiating cells
Nature Communications (2015) - Comments
pubmed: 26420065  doi: 10.1038/ncomms9271  issn: 2041-1723 

Haibo Han, Yantao Du, Wei Zhao, Sheng Li, Dongji Chen, Jing Zhang, Jiang Liu, Zhenhe Suo, Xiuwu Bian, Baocai Xing, Zhiqian Zhang