Effects of microRNA-146a on the proliferation and apoptosis of human osteoarthritis chondrocytes by targeting through the NF-κB signalling pathway
Bioscience Reports (2017) - Comments
pubmed: 28314786  doi: 10.1042/bsr20160578  issn: 0144-8463  issn: 1573-4935 

Jun-Hua Zhong, Jing Li, Cui-Fang Liu, Ning Liu, Rui-Xiang Bian, Shou-Mei Zhao, Shu-Yi Yan, Yong-Bing Zhang