The miR-30a-5p/CLCF1 axis regulates sorafenib resistance and aerobic glycolysis in hepatocellular carcinoma
Cell Death and Disease (2020) - Comments
pubmed: 33097691  doi: 10.1038/s41419-020-03123-3  issn: 2041-4889 

Zhongqiang Zhang, Xiao Tan, Jing Luo, Hongliang Yao, Zhongzhou Si, Jing-Shan Tong