Radix Kansui Stir-Fried with Vinegar Reduces Radix Kansui-Related Hepatotoxicity in Mice via Mitochondrial Pathway
Chinese Journal of Integrative Medicine (2021) - Comment
doi: 10.1007/s11655-019-3023-x  issn: 1672-0415  issn: 1993-0402  pubmed: 31065990 

Bei-hua Bao, Xiao-jing Yan, Yu-dan Cao, Wei-feng Yao, Fang-fang Cheng, Pei-dong Chen, Ming-qiu Shan, Li Zhang, An-wei Ding