Adsorptive and reductive removal of U(VI) by Dictyophora indusiate-derived biochar supported sulfide NZVI from wastewater
Chemical Engineering Journal (2019) - Comments
doi: 10.1016/j.cej.2019.02.098  issn: 1385-8947 

Hongwei Pang, Zhuofan Diao, Xiangxue Wang, Yan Ma, Shujun Yu, Hongtao Zhu, Zhongshan Chen, Baowei Hu, Jianrong Chen, Xiangke Wang