RETRACTED ARTICLE: Relationships between genetic polymorphisms in inflammation-related factor gene and the pathogenesis of nasopharyngeal cancer
Tumor Biology (2014) - Comments
pubmed: 24952889  doi: 10.1007/s13277-014-2123-6  issn: 1010-4283  issn: 1423-0380 

Yan-Li Qu, Hong Yu, Yan-Zhi Chen, Yu-Xia Zhao, Guang-Jun Chen, Lu Bai, Dan Liu, Hong-Xin Su, He-Tong Wang