Safety and immunogenicity of a recombinant tandem-repeat dimeric RBD protein vaccine against COVID-19 in adults: pooled analysis of two randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 1 and 2 trials
bioRxiv (2020) - Comments
doi: 10.1101/2020.12.20.20248602 

Shilong Yang, Yan Li, Lianpan Dai, Jianfeng Wang, Peng He, Changgui Li, Xin Fang, Chenfei Wang, Xiang Zhao, Enqi Huang, Changwei Wu, Zaixin Zhong, Fengze Wang, Xiaomin Duan, Siyu Tian, Lili Wu, Yan Liu, Yi Luo, Zhihai Chen, Fangjun Li