PARP-1 rs3219073 Polymorphism May Contribute to Susceptibility to Lung Cancer
Genetic Testing and Molecular Biomarkers (2014) - Comments
doi: 10.1089/gtmb.2014.0106  issn: 1945-0265  issn: 1945-0257  pubmed: 25225750 

He-Tong Wang, Ya Gao, Yu-Xia Zhao, Hong Yu, Tian-Lu Wang, Lu Bai, Yan-Zhi Chen, Hai-Bo Zhang, Bao-Sen Zhou, Yan-Li Qu, Dan Liu, Ying Chen