Stabilization of p53 is a novel mechanism for proapoptotic function of NF-kappaB
Journal of Biological Chemistry (2004) - Comments
pubmed: 15102862  doi: 10.1074/jbc.m313435200  issn: 0021-9258  issn: 1083-351x 

Shuichi Fujioka, Christian Schmidt, Guido M. Sclabas, Zhongkui Li, Hélène Pelicano, Bailu Peng, Alice Yao, Jiangong Niu, Wei Zhang, Douglas B. Evans, James L. Abbruzzese, Peng Huang, Paul J. Chiao