Consistency analysis of microRNA‐arm expression reveals microRNA‐369‐5p/3p as tumor suppressors in gastric cancer
Molecular Oncology (2019) - Comments
pubmed: 31162777  doi: 10.1002/1878-0261.12527  issn: 1574-7891  issn: 1878-0261 

Lei Dong, Zhengyi Zhang, Jiayue Xu, Fang Wang, Yanni Ma, Feng Li, Chao Shen, Ziwen Liu, Junwu Zhang, Changzheng Liu, Ping Yi, Jia Yu