Efficacy of Heterologous Boosting Using Recombinant SARS-CoV-2 Fusion Protein Vaccine: A Randomized, Double-Blind and Placebo-Controlled Phase III Trial
SSRN Electronic Journal (2022) - Comments
doi: 10.2139/ssrn.4066508  issn: 1556-5068 

Xuan-Yi Wang, Syed Faisal Mahmood, Fang Jin, Wee Kooi Cheah, Muhammad Ahmad, Mian Amjad Sohail, Waheed Ahmad, Vijaya K. Suppan, Muneeba Ahsan Sayeed, Shobha Luxmi, Aik-Howe Teo, Yang-Yang Qi, Li Yuan Lee, Rong-Juan Pei, Wei Deng, Zhong-Hui Xu, Jia-Ming Yang, Yan Zhang, Wuxiang Guan, Xiong Yu