USP10 inhibits genotoxic NF-κB activation by MCPIP1-facilitated deubiquitination of NEMO
The EMBO Journal (2013) - Comments
pubmed: 24270572  doi: 10.1038/emboj.2013.247  issn: 0261-4189  issn: 1460-2075 

Jixiao Niu, Yuling Shi, Jingyan Xue, Ruidong Miao, Shengping Huang, Tianyi Wang, Jiong Wu, Mingui Fu, Zhao-Hui Wu