RETRACTED: MiR-139-5p inhibits HGTD-P and regulates neuronal apoptosis induced by hypoxia–ischemia in neonatal rats
Neurobiology of Disease (2014) - Comments
pubmed: 24333693  doi: 10.1016/j.nbd.2013.11.023  issn: 0969-9961  issn: 1095-953x 

Yi Qu, Jinlin Wu, Dapeng Chen, Fengyan Zhao, Junyan Liu, Chunlei Yang, Dapeng Wei, Donna M. Ferriero, Dezhi Mu