Intravenous Injection of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) mRNA Vaccine Can Induce Acute Myopericarditis in Mouse Model
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America (2022) - Comments
pubmed: 34406358  doi: 10.1093/cid/ciab707  issn: 1058-4838  issn: 1537-6591 

Can Li, Yanxia Chen, Yan Zhao, David Christopher Lung, Zhanhong Ye, Wenchen Song, Fei-Fei Liu, Jian-Piao Cai, Wan-Man Wong, Cyril Chik-Yan Yip, Jasper Fuk-Woo Chan, Kelvin Kai-Wang To, Siddharth Sridhar, Ivan Fan-Ngai Hung, Hin Chu, Kin-Hang Kok, Dong-Yan Jin, Anna Jinxia Zhang, Kwok-Yung Yuen