Ruxolitinib in treatment of severe coronavirus disease 2019 (COVID-19): A multicenter, single-blind, randomized controlled trial
Journal of Allergy and Clinical Immunology (2020) - Comments
doi: 10.1016/j.jaci.2020.05.019  issn: 0091-6749  pubmed: 32470486  issn: 1097-6825 

Yang Cao, Jia Wei, Liang Zou, Tiebin Jiang, Gaoxiang Wang, Liting Chen, Liang Huang, Fankai Meng, Lifang Huang, Na Wang, Xiaoxi Zhou, Hui Luo, Zekai Mao, Xing Chen, Jungang Xie, Jing Liu, Hui Cheng, Jianping Zhao, Gang Huang, Wei Wang