Role of BRCA1 in heat shock response
Oncogene (2003) - Comments
pubmed: 12527903  doi: 10.1038/sj.onc.1206061  issn: 0950-9232  issn: 1476-5594 

Yong Xian Ma, Saijun Fan, Jingbo Xiong, Ren-qi Yuan, Qinghui Meng, Min Gao, Itzhak D Goldberg, Suzanne A Fuqua, Richard G Pestell, Eliot M Rosen