A magnetic protein biocompass
Nature Materials (2016) - Comments
doi: 10.1038/nmat4484  issn: 1476-1122  issn: 1476-4660  pubmed: 26569474 

Siying Qin, Hang Yin, Celi Yang, Yunfeng Dou, Zhongmin Liu, Peng Zhang, He Yu, Yulong Huang, Jing Feng, Junfeng Hao, Jia Hao, Lizong Deng, Xiyun Yan, Xiaoli Dong, Zhongxian Zhao, Taijiao Jiang, Hong-Wei Wang, Shu-Jin Luo, Can Xie