Retracted: MEPE/OF45 protects cells from DNA damage induced killing via stabilizing CHK1
Nucleic Acids Research (2009) - Comments
pubmed: 19808933  doi: 10.1093/nar/gkp768  issn: 1362-4962  issn: 0305-1048 

Shuang Liu, Hongyan Wang, Xiang Wang, Lin Lu, Ning Gao, Peter S. N. Rowe, Baocheng Hu, Ya Wang