Safety and immunogenicity of a recombinant tandem-repeat dimeric RBD-based protein subunit vaccine (ZF2001) against COVID-19 in adults: two randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 1 and 2 trials
The Lancet Infectious Diseases (2021) - Comments
pubmed: 33773111  doi: 10.1016/s1473-3099(21)00127-4  issn: 1473-3099  issn: 1474-4457 

Shilong Yang, Yan Li, Lianpan Dai, Jianfeng Wang, Peng He, Changgui Li, Xin Fang, Chenfei Wang, Xiang Zhao, Enqi Huang, Changwei Wu, Zaixin Zhong, Fengze Wang, Xiaomin Duan, Siyu Tian, Lili Wu, Yan Liu, Yi Luo, Zhihai Chen, Fangjun Li