Targeting 17q23 amplicon to overcome the resistance to anti-HER2 therapy in HER2+ breast cancer
Nature Communications (2018) - Comments
pubmed: 30413718  doi: 10.1038/s41467-018-07264-0  issn: 2041-1723 

Yunhua Liu, Jiangsheng Xu, Hyun Ho Choi, Cecil Han, Yuanzhang Fang, Yujing Li, Kevin Van Der Jeught, Hanchen Xu, Lu Zhang, Michael Frieden, Lifei Wang, Haniyeh Eyvani, Yifan Sun, Gang Zhao, Yuntian Zhang, Sheng Liu, Jun Wan, Cheng Huang, Guang Ji, Xiongbin Lu