Up-regulated miR-199a-5p in gastric cancer functions as an oncogene and targets klotho
BMC Cancer (2014) - Comments
pubmed: 24655788  doi: 10.1186/1471-2407-14-218  issn: 1471-2407 

Xu-Jun He, Ying-Yu Ma, Sheng Yu, Xiao-Ting Jiang, Yi-Ding Lu, Liang Tao, Hua-Ping Wang, Zhi-Ming Hu, Hou-Quan Tao