Arabidopsis Argonaute 2 regulates innate immunity via miRNA393(∗)-mediated silencing of a Golgi-localized SNARE gene, MEMB12
Molecular Cell (2011) - Comments
pubmed: 21549312  doi: 10.1016/j.molcel.2011.04.010  issn: 1097-2765  issn: 1097-4164 

Xiaoming Zhang, Hongwei Zhao, Shang Gao, Wei-Chi Wang, Surekha Katiyar-Agarwal, Hsien-Da Huang, Natasha Raikhel, Hailing Jin