The Cotton WRKY Gene GhWRKY41 Positively Regulates Salt and Drought Stress Tolerance in Transgenic Nicotiana benthamiana
PLoS ONE (2015) - Comments
pubmed: 26562293  doi: 10.1371/journal.pone.0143022  issn: 1932-6203 

Xiaoqian Chu, Chen Wang, Xiaobo Chen, Wenjing Lu, Han Li, Xiuling Wang, Lili Hao, Xingqi Guo