Pulmonary radiological change of COVID-19 patients with 99mTc-MDP treatment
bioRxiv (2020) - Comments
doi: 10.1101/2020.04.07.20054767 

Xiaolin Yuan, Wanrong Yi, Baoyi Liu, Simiao Tian, Fang Cao, Ruoyu Wang, Baiwen Qi, Faqiang Lu, Meiyun Fang, Fuyang Pei, Ming Chen, Lichuan Zhang, Yong Zhang, Xiuzhi Zhang, Zhenyu Pan, Dewei Zhao, Aixi Yu