Targeting Hsp90 with FS-108 circumvents gefitinib resistance in EGFR mutant non-small cell lung cancer cells
Acta Pharmacologica Sinica (2016) - Comments
pubmed: 27616574  doi: 10.1038/aps.2016.85  issn: 1671-4083  issn: 1745-7254 

Yue-qin Wang, Ai-jun Shen, Jing-ya Sun, Xin Wang, Hong-chun Liu, Min-min Zhang, Dan-qi Chen, Bing Xiong, Jing-kang Shen, Mei-yu Geng, Min Zheng, Jian Ding