IkappaB kinase epsilon and TANK-binding kinase 1 activate AKT by direct phosphorylation
Proceedings of the National Academy of Sciences (2011) - Comments
pubmed: 21464307  doi: 10.1073/pnas.1016132108  issn: 1091-6490  issn: 0027-8424 

Xiaoduo Xie, Denghong Zhang, Bin Zhao, Min-Kan Lu, Ming You, Gianluigi Condorelli, Cun-Yu Wang, Kun-Liang Guan