An in-depth investigation of the safety and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine
bioRxiv (2020) - Comments
doi: 10.1101/2020.09.27.20189548 

Jing Pu, Qin Yu, Zhifang Yin, Ying Zhang, Xueqi Li, Dandan Li, Hongbo Chen, Runxiang Long, Zhimei Zhao, Tangwei Mou, Heng Zhao, Shiyin Feng, Zhongping Xie, Lichun Wang, Zhanlong He, Yun Liao, Shengtao Fan, Qiongzhou Yin, Ruiju Jiang, Jianfeng Wang