PRMT1 Upregulated by Epithelial Proinflammatory Cytokines Participates in COX2 Expression in Fibroblasts and Chronic Antigen-Induced Pulmonary Inflammation
The Journal of Immunology (2015) - Comments
doi: 10.4049/jimmunol.1402465  issn: 0022-1767  issn: 1550-6606  pubmed: 26026059 

Qingzhu Sun, Li Liu, Michael Roth, Jia Tian, Qirui He, Bo Zhong, Ruanjuan Bao, Xi Lan, Congshan Jiang, Jian Sun, Xudong Yang, Shemin Lu