RETRACTED: ChpK and MazF of the toxin-antitoxin modules are involved in the virulence of Leptospira interrogans during infection
Microbes and Infection (2015) - Comments
pubmed: 25461800  doi: 10.1016/j.micinf.2014.10.010  issn: 1769-714x  issn: 1286-4579 

Komi Koukoura Komi, Yu-Mei Ge, Xiao-Yang Xin, David M. Ojcius, Dexter Sun, Wei-Lin Hu, Xin Zhao, Xu'ai Lin, Jie Yan