Polymeric immunoglobulin receptor promotes tumor growth in hepatocellular carcinoma
Hepatology (2017) - Comments
doi: 10.1002/hep.29036  issn: 0270-9139  pubmed: 28073159  issn: 1527-3350 

Xihua Yue, Jing Ai, Yang Xu, Yi Chen, Min Huang, Xinying Yang, Bo Hu, Haotian Zhang, Changxi He, Xinrong Yang, Weiguo Tang, Xia Peng, Liwei Dong, Hongyang Wang, Jia Fan, Jian Ding, Meiyu Geng