Long non-coding RNA DSCR8 acts as a molecular sponge for miR-485-5p to activate Wnt/β-catenin signal pathway in hepatocellular carcinoma
Cell Death and Disease (2018) - Comments
pubmed: 30154476  doi: 10.1038/s41419-018-0937-7  issn: 2041-4889 

Yufeng Wang, Liankang Sun, Liang Wang, Zhikui Liu, Qing Li, Bowen Yao, Cong Wang, Tianxiang Chen, Kangsheng Tu, Qingguang Liu