Detection of circulating miRNA levels in schizophrenia
American Journal of Psychiatry (2015) - Comment
pubmed: 26183697  doi: 10.1176/appi.ajp.2015.14030273  issn: 1535-7228  issn: 0002-953x 

Hui Wei, Yanbo Yuan, Sha Liu, Chuanyue Wang, Fude Yang, Zheng Lu, Chuanyue Wang, Hong Deng, Jinping Zhao, Yan Shen, Chenyu Zhang, Xin Yu, Qi Xu