A novel regulatory role of HrpD6 in regulating hrp-hrc-hpa genes in Xanthomonas oryzae pv. oryzicola
Molecular Plant-Microbe Interactions (2011) - Comments
pubmed: 21615204  doi: 10.1094/mpmi-09-10-0205  issn: 0894-0282 

Yu-Rong Li, Hua-Song Zou, Yi-Zhou Che, Yi-Ping Cui, Wei Guo, Li-Fang Zou, Subhadeep Chatterjee, Eulandria M. Biddle, Ching-Hong Yang, Gong-You Chen